Chúng tôi ảnh hưởng như thế nào?

Chúng tôi ảnh hưởng như thế nào?